TEAM BORNHOLM HÅNDBOLD

Disse vedtægter, som er gældende fra 05. juli 2010, annullerer alle tidligere love og vedtægter.

Disse vedtægter vedtaget på det ordinær generalforsamling den 22. juni 2017, annullerer alle tidligere love og vedtægter.

Disse vedtægter, vedtaget på den ordinære generalforsamling 19. juni 2019, annullerer alle tidligere vedtægter.

 1. NAVN:

Foreningens navn er Team Bornholm Håndbold, stiftet den 05. juli 2010, forkortet (TBH), med hjemsted i Bornholms Regionskommune.

 1. FORMÅL:

Foreningens formål er at fremme Elite og Bredde håndbold og ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel på Bornholm.

 1. TILHØRSFORHOLD

Foreningen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), og Dansk Håndbold Forbund (DHF) og er dermed underkastet disse organisationers vedtægter.

 1. MEDLEMMER:

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

4.1 Som aktive medlemmer optages alle, der vedkender sig nærværende vedtægter, samt DIF’s amatørregler.

4.2 Som passive medlemmer (Støttemedlemmer) optages alle. Passivt medlemskab giver adgang til foreningens arrangementer, men ikke adgang til at dyrke idrætslige aktiviteter.

4.3 Som æresmedlemmer kan der på Bestyrelsen foranledning udnævnes medlemmer, der gennem en længere årrække har virket for foreningens gavn og trivsel.

4.4 Indmeldelse skal ske. via hjemmesiden: www.teambornholm.dk (contvetus).

4.5 Det er medlemmernes pligt – i alle forhold – at repræsentere foreningen på værdig vis, samt aldrig at modarbejde de af foreningen udarbejdede handlingsplaner.

4.6 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling.

 1. KONTINGENT.

5.1 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer er dog kontingent fri. (Foreningens penge indsættes i et pengeinstitut).

Team Bornholm Håndbold optager ikke, uden godkendelse fra pågældende klubber i holdfællesskabet, aktive ungdomsspillere som medlemmer. Hvis det sker, bliver det i så fald til det aftalte klub og Team Bornholm kontingent.

5.2 Aktive medlemmer, der overgår til passivt medlemskab eller udmelder sig, kan ikke indtræde igen som aktivt medlem indenfor 1 år, uden at medlemmet betaler kontingent beregnet som aktiv i den mellemliggende periode. Bestyrelsen har ret til at dispensere herfra, hvis særlige forhold gør sig gældende.

5.3 Bestyrelsen har pligt til at påse, at medlemsforholdet er i orden.

 1. FORENINGENS LEDELSE:

Team Bornholm Håndbolds ledelse består af 5 personer. Ledelsen skal indeholde Formand, næstformand, kasserer, sekretær og sponsoransvarlig. Udtræder et medlem, om-konstituerer bestyrelsen arbejdsopgaverne, og fortsætter reduceret til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er, til enhver tid, ansvarlig overfor generalforsamlingen

.

 1. VALG:

7.1 Bestyrelse vælges af generalforsamling som følger: To medlemmer i lige år. Tre medlemmer      vælges i ulige år. Umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerer de valgte til bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sponsoransvarlig og sekretær.

7.2 Bestyrelsen kan, efter behov, nedsætte arbejdsgrupper til specielle opgaver.

7.3 Overskud der indtjenes af et underudvalg, tildeles hovedkassen

 

 1. HÆFTELSER OG KRAV:

Foreningens medlemmer og Ledelses-medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser. For disse hæfter foreningen alene med sin formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 1. ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden den 30. juni og skal bekendtgøres med 14 dages varsel skriftligt til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Aktive såvel som passive medlemmer samt æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør ved simpelt flertal de forslag, der er optaget på dagsordenen med undtagelse af beslutninger om lovændringer og foreningens eventuelle ophævelse. For vedtagelse af nye love og lovændringer kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde. Hvis det forlanges, skal stemmeafgivningen foregå skriftligt.

Ved en ordinær generalforsamling behandles følgende dagsorden:

9.1 Valg af dirigent og stemmetællere.

9.2 Beretninger: Bestyrelsens beretning ved Formanden.

Evt. beretning fra andre Underudvalg.

9.3 Forelæggelse af det reviderede regnskab og status til godkendelse.

9.4 Forelæggelse det af Bestyrelsen vedtagne driftsbudget for det kommende år.

9.5 Forslag til kontingent.

9.6 Behandling af indkomne forslag.

9.7 Valg af følgende:

 1. a) Valg af to personer i lige år
 2. b) Valg af tre personer i ulige år
 3. c) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1år.
 1. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af motiveret dagsorden, når den finder det nødvendigt, og det skal bekendtgøres med 14 dages varsel skriftligt til medlemmerne.

Og skal indkalde til en sådan, når mindst halvdelen af medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. Denne skal afholdes senest 30 dage efter.

 1. LEDERGRUPPE, UNDERUDVALG, REVISOR.

Bestyrelsen, og nedsatte Under Udvalg er kun beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne, deriblandt formand eller næstformanden er tilstede. Alle afgørelser i hovedbestyrelsen foregår ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Formandens stemme afgørende.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. maj til den 30. april.

Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen forelægge regnskabet for Bestyrelsen og revisorerne. Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere foreningens bøger og regnskabsbilag samt formue, og har pligt til at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året, foreningens midler indsættes i en bank.

 1. FORRETNINGSORDEN:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 1. TEGNINGSRET:

Foreningen tegnes af Formanden, eller ved forfald af Næstformanden.

Dog, ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse efter forudgående generalforsamlingsbeslutning.

Foreningen kan ikke afgive den kompetence, eller dele heraf, som normalt tilfalder Bestyrelsen, uden at dette er besluttet på generalforsamlingen.

 1. FORENINGENS OPLØSNING:

Moderklubberne på Bornholm kan med almindeligt flertal, og seks måneders varsel før generalforsamlingen, nedlægge Team Bornholm Håndbold, - og selv overtage styringen af ungdomsholdene. I så fald, overtager moderklubberne ansvaret overfor sponsorer og samarbejdspartnere. Ved total lukning, deles eventuel formue til aktive moderklubberne jvn.f. den enkelte klubs antal spillere i afsluttede sæson.